ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคและออร์แกนิค คืออะไร ?

0

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากพื้นฐานอันแท้จริงของธรรมชาติ โดยไม่มีการปนเปื้อนของสารสังเคราะห์ใด ๆ ที่เกิดจากประยุกต์เทคโนโลยีหรือสารเคมี ซึ่งเป็นภัยร้ายที่แอบแฝงอยู่รอบ ๆ ตัวเรา โดยที่เราคาดไม่ถึง

ออร์แกนิคเกิดจากอะไร ?

ออร์ แกนิค คือ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ปลูกโดยวิธีทางเกษตร ซึ่งเป็นวิธีการปลูกที่ควบคุมไม่ให้มีการปนเปื้อนของสารเคมีในทุกขั้นตอนการ ผลิต ดังนั้นผู้ผลิตจะต้องมีการเตรียมดินและน้ำเป็นเวลาหลายปี เพื่อไม่ให้มีสิ่งปนเปื้อนหลงเหลืออยู่เลย นอกจากนั้นยังต้องใช้ปุ๋ยที่ทำจากธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีใด ๆ ในการปลูก ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจะถูกควบคุมจนถึงขบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยให้มีการเจือ ปนของสารเคมีน้อยที่สุดอีกด้วย

มาตรฐานของการรับรองผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค จะเริ่มตรวจสอบตั้งแต่แหล่งเพาะปลูก วัตถุดิบ วิธีการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง กระบวนการในการนำไปใช้หรือการแปรรูป จนสุดท้ายคือผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จออกมา

 

การกล่าว อ้างว่าผลิตภัณฑ์เป็นออร์แกนิคนั้นจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการ รับรองจากสถาบันในแต่ละประเทศเท่านั้น และจะต้องมีตราประทับบนฉลากอย่างชัดเจนว่าได้รับการรับรองจากประเทศใดหรือ กลุ่มประเทศใด ผู้ผลิตไม่สามารถใช้คำว่า “ออร์แกนิค” บนฉลากสินค้าหรือการโฆษณา โดยไม่ได้การรับรอง

 

Organic คืออะไร
เกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) คือ การทำการเกษตรกรรมโดยปราศจากสารเคมีหรือสารสังเคราะห์ต่าง ๆ เป็นต้นว่า ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดโรคแมลง และการดัดแปลงหรือตัดแต่งพันธุกรรมด้วยวิธีการทางพันธุวิศวกรรม (GMO) ในทุกขั้นตอนการผลิต ระบบเกษตรอินทรีย์นั้นยังช่วยการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นผลให้เกิดการกสิกรรมยั่งยืนต่อไป
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (Organic Products) คือ ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดจากสารเคมี และการปรุงแต่งโดยสารสังเคราะห์ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในทุกๆขั้นตอนการผลิต การแปรรูป และการเก็บรักษา
ปัจจุบันมีผักปลอดภัยจากสารพิษวางจำหน่ายมากขึ้น เพื่อเป็นอีกทางเลือกให้ผู้ชอบทานผัก ซึ่งแน่นอนว่าราคาย่อมแพงขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นผักอนามัยหรือผักกางมุ้ง ตลอดจนผักไฮโดรโพนิคส์ที่ปลูกโดยใช้น้ำแทนดิน แต่อย่างไรก็ดี แม้จะชื่อว่าผักปลอดสารพิษ และปลูกโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดจากพยาธิ เชื้อแบคทีเรีย และปุ๋ยเคมี หรือสารเร่งต่าง ๆ เมนูที่ทำในวันนี้จึงอยากขอแนะนำผักออร์แกนิค หรือผักเกษตรอินทรีย์ที่ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ เพราะไม่มีการใช้สารเคมีใด ๆ ตลอดการเพาะปลูก ทั้งที่เป็นยาฆ่าแมลง ยาปราบวัชพืช หรือเป็นตัวเร่งต่าง ๆ เช่นปุ๋ยเคมี ฮอร์โมนต่าง ๆ ผักที่ปลูกด้วยวิธีนี้จะมีราคาค่อนข้างแพงกว่าผักชนิดอื่น เพราะต้องใช้ต้นทุนการผลิตสูง แต่ก็มีความปลอดภัยจากสารพิษสูงเช่นเดียวกัน

 

 

Share.

About Author

Simran Saroa

สวัสดีค่ะ ชื่อจ๋า น่ะค่ะ อารมณ์ดี คุยง่าย เป็นมิตรกับทุกคนค่ะ

Comments are closed.